• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Gemeenteleven

Mannenvereniging 'Calvijn'

Mannenvereniging ‘Calvijn’ is opgericht in 1946. Het doel van de mannenvereniging is het eenvoudig onderzoek van Gods Woord in samenhang met de belijdenisgeschriften van onze kerk. We vergaderen op maandagavond een keer per twee weken vanaf 20.00 uur in Pro Rege.

De avond ziet er meestal als volgt uit: Opening door de voorzitter, zingen van een psalm, lezen van Bijbelgedeelte en gebed. Na het gebed wordt door één van de leden een inleiding gehouden of een Bijbelstudie voorgelezen. Na het zingen van een psalm volgt er een korte pauze. Na de pauze gaan we in groepjes uit elkaar om de vragen n.a.v. de inleiding of Bijbelstudie te bespreken. Daarna volgt een plenaire bespreking  tot plm. 21.50 uur.  Wij zingen tot slot nog een psalmvers en besluiten met dankgebed.

Het bestuur van de mannenvereniging bestaat uit de volgende leden:
1e. voorzitter:                    dhr. A. van de Haar 
Secretaris (waarnemend): dhr. A. van de Haar      mvcalvijn@hhveenendaal.nl
2e. voorzitter:                    dhr. E.J. Diepeveen 
Penningmeester:               dhr. C. van de Burgt
Algemeen adjunct:             dhr. G. van Kooten

  • © hersteld hervormde kerk 2022