• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Gemeenteleven

Kerkbode

De kerkbode van Hersteld Hervormde Gemeente Veenendaal komt eenmaal in de twee weken uit. De kerkbode ligt dan achter in de kerk en u kunt daarvan 1 exemplaar per gezin meenemen. Door middel van een acceptgirokaart wordt u in de gelegenheid gesteld om uw bijdrage voor de kerkbode over te maken.

Kopij volgend kerkblad
De kopij voor de kerkbode kan verzonden worden naar dhr. T. van den Brink via kerkbode@hhveenendaal.nl. Evt. niet digitaal aangeleverde kopij uiterlijk voor zaterdagavond inleveren op Waterschans 9.

Opname, ontslag, geboorten, overlijden, jubilea en huwelijken dient u door te geven aan de scriba, ouderling J.J. Doornenbal, tel. (0318) 55 08 02 of scriba@hhveenendaal.nl.

  • © hersteld hervormde kerk 2018