Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Kerkbode

De kerkbode van Hersteld Hervormde Gemeente Veenendaal komt om de drie weken uit en ligt bij de uitgang van de kerk. Het is de bedoeling dat u er niet meer dan één per gezin meeneemt. Er is geen abonnements verschuldigd. Wel wordt u in de gelegenheid gesteld om door middel van een acceptgirokaart bij te dragen in de kosten.

Berichten/kopij voor de kerkbode kunt u tot de maandagmorgen voor het verschijnen van de kerkbode tot 9.00 uur inleveren bij ouderling T. van den Brink via tvdbrink@solcon.nl (evt. niet digitaal aangeleverde kopij uiterlijk zaterdagavond inleveren op Waterschans 9).

Berichten van opname, ontslag, geboorten, overlijden, jubilea en huwelijken dient u door te geven aan de predikant of bij zijn afwezigheid aan de scriba, ouderling T. van den Brink, tel. (0318) 70 18 71,  scriba@hhveenendaal.nl.

  • © hersteld hervormde kerk 2022