• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Gemeenteleven

Kerkbode

De kerkbode van Hersteld Hervormde Gemeente Veenendaal komt om de veertien dagen uit en ligt bij de uitgang van de kerk. Het is de bedoeling dat u er niet meer dan één per gezin meeneemt. Er is geen abonnements verschuldigd. Wel wordt u in de gelegenheid gesteld om door middel van een acceptgirokaart bij te dragen in de kosten.

Berichten/kopij voor de kerkbode kunt u tot de maandagmorgen voor het verschijnen van de kerkbode tot 9.00 uur inleveren bij ouderling T. van den Brink via tvdbrink@solcon.nl (evt. niet digitaal aangeleverde kopij uiterlijk zaterdagavond inleveren op Waterschans 9).

Berichten van opname, ontslag, geboorten, overlijden, jubilea en huwelijken dient u door te geven aan de predikant of bij zijn afwezigheid aan de scriba, ouderling J.J. Doornenbal, tel. (0318) 55 08 02,  scriba@hhveenendaal.nl.

  • © hersteld hervormde kerk 2022