• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Gemeenteleven

Kringen

20+ kring
Om de bestaande zondagavondkringen niet al te groot te laten worden, is in het seizoen 2015 een nieuwe 20+ kring gestart o.l.v. ouderling D.A. Pater. Eén keer per maand komt deze na de middagdienst bij één van de deelnemers samen. Er wordt dan voor eten gezorgd. Daarna verzorgt één van de deelnemers de inleiding waarna er in groepjes met elkaar wordt doorgesproken. Er is ook ruimte voor samen zingen. Neem voor vragen of aanmelding contact op met ouderling D.A. Pater via tel. (0318) 62 90 26.

Bijbelstudiekring 20+ (zondagavondkring)
Naast de al bestaande bijbelstudiekring op zondagavond is er vanaf november 2012 een tweede zondagavondkring met name voor de wat jongere belijdende gemeenteleden. Deze komt eens per maand samen bij één van de leden van de bijbelkring vanaf 20.15 uur. Veelal is dit op de tweede zondag van de maand. Meer informatie kunt u/jij krijgen bij dhr. T. van den Brink, tel. (0318) 55 56 40.

Bijbelstudiekring 30+ (zondagavondkring)
Er is een bijbelstudiekring op zondagavond onder leiding van ouderl. W. de Vries. Deze komt eens in de maand bijeen bij één van de leden van de bijbelkring vanaf 20.15 uur. Veelal is dit op de eerste zondag van de maand. Meer informatie over tijd, plaats en inhoud van de bijbelkring kunt u/jij krijgen bij ouderl. W. de Vries, tel. (0318) 51 74 06

Vrouwenochtenden
Iedere 3e woensdag van de maand komen we bij elkaar om een Bijbelstudie/onderwerp te bespreken. Alle vrouwen, ongeacht de leeftijd zijn van harte welkom! Vanaf 9.30 uur staat de koffie/thee klaar in Pro Rege. Ook is er kinderoppas aanwezig. Voor informatie kunt u/jij contact opnemen met mevr. Boot, tel. (0318) 51 66 64, mevr. Hendriksen, tel. (0318) 54 08 31 of mevr. Uittenbogaard, tel. (0318) 52 52 36.

  • © hersteld hervormde kerk 2018