• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Kerkvoogdij

Vrijwillige bijdrage

Om de financiële lasten van de gemeente te kunnen dragen wordt ook een vrijwillige bijdrage gevraagd. Zoals de benaming al aangeeft betreft het een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat ieder gezin of gemeentelid zelf bepaalt hoeveel men bijdraagt. Een ieder draagt hierin zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.

De bijdrage is bestemd voor de eigen kerkelijke gemeente. Met elkaar dragen we de financiële lasten. Zoals de kosten van instandhouding van de predikantsplaats, de kosten van de kerkelijke gebouwen, en de diverse overige kosten. In de begroting die wordt opgesteld valt te lezen wat er jaarlijks nodig is. Het gaat om veel geld. Het is dan ook noodzakelijk dat ieder gemeentelid zijn of haar steen(tje) bijdraagt. Naar wij hopen zal ieder gemeentelid bij het vaststellen van zijn/haar bijdragen ook de eigen financiële draagkracht laten meewegen.

Per jaar ontvangen de gezinshoofden/gemeenteleden vanaf 18 jaar vier acceptgirokaarten. Te weten in de maanden februari, april, augustus en november. Daarnaast ontvangt u in juni een acceptgiro voor de jaarlijkse bijdrage voor de Brugkerk. Vanzelfsprekend kan hiervan worden afgeweken. Op verzoek kunnen er ook meer of minder acceptgirokaarten toegezonden worden. Desgewenst kan er ook gekozen worden voor (periodieke)automatische incasso.

Voor eventuele aanpassingen van het aantal acceptgiro’s etc. en overige vragen kunt u contact opnemen met W.A. Scheer of J. Bremmer.

  • © hersteld hervormde kerk 2022