• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Kerkenraad

Moderamen

Het moderamen is samengesteld uit de volgende kerkenraadsleden:

Preses:               ds. H. van der Ziel
Scriba:               ouderling T. van den Brink
Assessor:           ouderling W.J. Reijmes
Toegevoegd lid: diaken S.J.J. de Feijter (vanuit diaconie)
Toegevoegd lid: ouderling A. van de Pol (vanuit kerkvoogdij)

  • © hersteld hervormde kerk 2022