• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Missionair

Zending

De zendingscommissie heeft o.a. als doel het bij de gemeenteleden onder de aandacht brengen van het zo noodzakelijke zendingswerk. Dit om de bewustwording en betrokkenheid binnen de gemeente op de zending te bevorderen. Maar ook het opzetten van activiteiten voor het genereren van inkomsten voor zendingsprojecten is een doelstelling. En natuurlijk het onderhouden van contacten met hen die vanuit onze kerk uitgezonden worden. De zendingscommissie staat hierbij ook in contact met de landelijke Commissie Zending en met onze eigen kerkenraad.

We hopen dat wij als zendingscommissie een bijdrage mogen leveren aan het wereldomvattende werk van zending bedrijven. Om zodoende gehoor te kunnen geven aan de opdracht die Christus ons in Zijn Woord stelt: ‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.’

Voorzitter: 
Dhr. J.M. Aalberts
Tel. 06 - 40 22 09 58

Secretaris:
Dhr. C. Hendriksen
Tel. (0318) 82 66 95

Penningmeester:
Dhr. W. Verzijl
Tel. (0318) 51 63 03

Leden: 
Ouderling C.W. Torn Broers
Dhr. T. Jacobsen
Mevr. A.H. Mourik

Bankrekening zendingscommissie:
Rekeningnummer 39.51.26.150  t.n.v. zendingscommissie Hersteld Hervormde Gemeente te Veenendaal

Bestemming zendingsbussen bij de uitgang
1. Friedenstimme
2. Zending HHK
3. Stichting Gave (kinderwerk Steveline)

(Klik op de namen hierboven voor de websites)

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022