• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Geloof

Hersteld Hervormde Kerk

De Hersteld Hervormde Kerk heeft haar wortels in de Nederlandse Hervormde Kerk en weet zich zowel in historisch als confessioneel opzicht voortzetting daarvan. Zij weet zich deel van de ene Kerk van Christus in ons land en daarbuiten. In haar kerkorde verwoordt zij dit als volgt: ‘De Hersteld Hervormde Kerk is overeenkomstig haar belijdenis openbaring van de ene heilige katholieke of algemene christelijke kerk’.

Zij vindt de kern van haar geloofsovertuiging  verwoord in  de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius, waardoor zij zich verbonden weet met de algemene christelijke kerk, alsook in de Heidelbergse Catechismus, de Catechismus van Genève, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, door de Reformatie geschonken aan de kerk in ons land. 

Achtergrond
Toen de  Nederlandse Hervormde Kerk in 2004 samen met de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk opging in de nieuwgevormde Protestantse Kerk in Nederland, konden vele hervormden daar niet in mee. Hun bezwaren hadden betrekking op zowel de belijdenis als de ethiek van de Protestantse Kerk. Zij bleven op de oude fundamenten van de vaderlandse kerk achter. Omdat de oude hervormde naam niet langer gebruikt mocht worden, werd gekozen voor de naam Hersteld Hervormde Kerk. De scheur die zich toen voltrok, heeft diepe sporen getrokken in haar kerkelijke leven.

Opdracht
Te midden van de kerkelijke verdeeldheid ziet zij uit naar herstel van kerkelijke eenheid met allen die op grond van de Bijbel als enige regel voor geloof en leven en de daarop gebaseerde vroegchristelijke en gereformeerde confessies kerk begeren te zijn. Staande op die basis weet zij zich geroepen het Evangelie uit te dragen zowel onder hen die daarvan zijn vervreemd als onder hen die daarvan nog nooit hebben gehoord.

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022