Dagelijks Woord

Meer over Welkom

Update corona werkgroep

12 november 2021

Lees hier de update van de coronawerkgroep.

Op dinsdag 2 november heeft de  coronawerkgroep in haar vergadering besloten het bestaande beleid vooralsnog te handhaven. Afgelopen zondag is aangegeven dat wij de komende tijd de ontwikkelingen blijven volgen en als besmettingen blijven toenemen, we maatregelen zullen moeten nemen. Op dit moment nemen de besmettingen toe zowel plaatselijk als landelijk. Het huidige beleid handhaven we voor dit moment maar scherpen het wel aan. Onderstaand een toelichting.

Uitnodigingsbeleid
Het uitnodigingsbeleid blijft ongewijzigd voor drie diensten per zondag.

Ontvangst en vertrek
- Ontsmet uw handen bij binnenkomst bij een van de zuilen die bij de ingang staan.
- De zitplaatsen worden u toegewezen door de koster of host. Wacht tot u van hen een signaal krijgt binnen te komen of te vertrekken en volg hun aanwijzingen op.
- De lange banken worden van voor naar achteren gevuld en de galerij als laatste. Dit is om praktische redenen. Tussen elke gevulde bank zit 1 lege bank.
- Anderhalve meter zones zijn beschikbaar aan de zijde van de Kanaalweg. In deze zones is er rondom 1,5 meter afstand gewaarborgd t.o.v. personen van 13 jaar en ouder. Wilt u achter de gele strepen gaan zitten? Dan alleen houdt u de 1,5 meter zo goed mogelijk in stand voor uzelf en de andere gemeenteleden.
- U kunt bij de host of koster vragen om een plaats in de anderhalve meter zone. Let op de 1,5 meter zones zijn beperkt en vanaf 10 minuten voor de aanvang van de eredienst worden de plaatsen in de 1,5m zone vrijgegeven en opgevuld. Uiteraard wordt de afstand tot de bezoekers die een plaats hebben in de 1,5 meter zone bewaakt.
- Op basis van onze inschattingen verwachten wij dat iedere bezoeker een plaats in de kerk heeft. Echter bij een hoger dan verwachte opkomst wordt de consistorie beneden gebruikt als extra buffer. Stoelen staan hier op ruime afstand van elkaar opgesteld. De mogelijkheid om ProRege te gebruiken is er alleen bij de middagdienst van 14.00 uur. Op de andere tijdstippen is ProRege in gebruik door de oppas.
- Mochten deze locaties vol zijn dan kunnen er helaas geen bezoekers meer bij. Als dit voorkomt zal dit worden aangeven en verzoeken wij u naar huis te gaan om daar de dienst te volgen.

Aanscherping vanaf zondag 14 november
- We benadrukken om niet zelf een zitplaats te gaan zoeken, maar uitsluitend op aanwijzing van de koster of host plaats te nemen.
- De mogelijkheid tot het invulling geven aan een voorkeursplaats is meer beperkt.
- Het opvolgen van de aanwijzingen gelden ook bij het verlaten van de kerkzaal en de aangewezen route.
- De tussenbanken op de galerij en de korte banken aan de kantoorzijde zullen niet meer als extra overlooplocatie worden ingezet, hiermee is 1 bank tussenruimte geborgd.
- Sinds 6 november zijn mondkapjes weer ingevoerd voor publieke locaties etc. voel u vrij om een mondkapje op te doen bij binnenkomst en het verplaatsen in de kerk.

Ventilatie
Omdat ventileren een van de belangrijkste maatregelen is om zo lang als verantwoord met de huidige bezetting samen te kunnen komen, blijven de deuren aan de vooringang (Kerkewijk) gedurende de dienst open. Met het huidige beleid en de gemeten waarden is de luchtkwaliteit goed onder controle. Dit maakt dat we de zijdeur gesloten kunnen houden maar niet kunnen voorkomen dat u soms tocht kunt ervaren. Het is van belang dat deze deur open blijft staan, mocht u hier hinder van ervaren dan adviseren wij u hierop te kleden.

Hoe nu verder?
Wij zijn dankbaar dat er tot nu toe geen besmettingen te herleiden zijn naar de kerkzaal. Met de vorige versoepeling hebben we voorzichtig gehandeld om naast de 1,5 meter zones 1 bank tussenruimte te blijven houden (bijna 1,5 meter). Daarnaast maken wij gebruik van toegewezen zitplaatsen en plaatsen op een beheerste wijze. Verder is op basis van ervaringen de ventilatie steeds verder geoptimaliseerd waardoor de luchtkwaliteit goed onder controle is ook bij de huidige weersomstandigheden en bezetting.
Wij zijn van mening dat met bovenstaande onderbouwing en het aangescherpte basisbeleid invulling gegeven wordt aan de maatschappelijke en geestelijke verantwoordelijkheid die we met elkaar dragen. Dit geeft ons de ruimte om de persconferentie van 12 november af te wachten. Wij zullen als coronawerkgroep op D.V. 16 november opnieuw bij elkaar komen. In deze vergadering zullen wij besluiten of er ingrijpender maatregelen noodzakelijk zijn.
Ontwikkelingen gaan snel blijf daarom de website goed in de gaten houden. Voor vragen kunt u contact op nemen met de voorzitter van de coronawerkgroep.

Dringende oproep
We willen u blijvend wijzen op het belang om nauwgezet om te gaan met de COVID gezondheidscheck. Dus luister thuis mee bij verkoudheid, hoesten, koorts of benauwdheidsklachten tenzij uit een test blijkt dat u niet besmet bent met het Covid-19 virus. Uw nauwgezetheid hierin is niet alleen voor u maar ook voor uw medekerkgangers en de maatschappij van groot belang.

Voor de een zal er de wens zijn om verder en sneller in te grijpen op het huidige beleid. Voor de ander is de noodzaak tot verder ingrijpen niet gewenst. De tegenstellingen in de maatschappij worden steeds groter. Laten wij dit niet als voorbeeld nemen. Als gemeente van Christus hebben wij de roeping om eensgezind te zijn, elkaar te verdragen met geduld en in liefde.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit