Dagelijks Woord

Meer over Welkom

Bericht coronawerkgroep

07 februari 2022

Lees hier het laatste bericht van de coronawerkgroep

Op zondag 6 februari is de onderstaande afkondiging voorgelezen in de kerk:

In de vergadering van 31 januari heeft de coronawerkgroep besloten dat het passend is om vanaf komende zondag weer terug te keren naar het beleid zoals dat in december na de herinvoering van de 1,5m aan de orde was. Dit betekent dat in de ochtend- en namiddagdienst weer de halve gemeente wordt uitgenodigd, en in de dienst van 14.00 uur de hele gemeente. We houden één bank tussenruimte; binnen de banken houdt u anderhalve meter aan tussen de eenheden, waarbij kinderen onder de 13 jaar niet meetellen. We vragen u de kinderen weer ‘aan de buitenkant’ te zetten. De jeugd kan weer bij elkaar zitten in het blok achter de collectezakken. We verwachten dat de consistorie en Pro Rege nodig zullen zijn om iedereen een plek te kunnen bieden. Wie graag in de kerkzaal wil zitten doet er goed aan tijdig aanwezig te zijn. Volgende week is om 9.30 uur groep Aalbers tm Klijn aan de beurt, om 17.00 uur groep Klinken tm Zouwen. Op de website en mogelijk in de komende kerkbode vindt u nadere toelichting en onderbouwing van dit besluit.

Als toevoeging op bovenstaand bericht: ook de kindercrèche start weer vanaf DV zondag 13 februari om 9.30 uur en 17.00 uur.

Toelichting en onderbouwing

Aan het eind van december waren er grote zorgen over de omikron-variant. De overheid kwam met een lockdown. In dit verband heeft de coronawerkgroep de keus gemaakt om de bezetting in de kerkzaal te verminderen, een derde van de gemeente uit te nodigen en de jeugd verspreid te plaatsen. Inmiddels zijn we verder en zien we dat omikron weliswaar zeer besmettelijk, maar toch ook veel minder ziekmakend is. De basismaatregelen van de overheid blijven dezelfde, maar de onzekerheid is minder groot. Als coronawerkgroep bewegen we daarom mee en zoeken naar mogelijkheden voor verruiming tezamen met beheersing van risico’s voorzover wij dat als mensen kunnen. Dit uiteraard binnen de basisregels zoals het gebruik van de mondkapjes en de anderhalve meter afstand.

Corona ging in december en januari vooral rond onder de jeugd. Vanwege dat gegeven vonden we het onverstandig om de 13-minners als een soort buffer tussen de families te zetten. Ze zouden immers juist de doorgevers van corona geweest zijn. In de huidige situatie gaat corona in veel meer leeftijdscategorieën rond, en speelt deze groep geen bijzondere rol meer. We gebruiken dus de ruimte die de wet ons biedt om deze kinderen (jonger dan 13 jaar) tussen de eenheden in te zetten. Dezelfde afweging heeft ertoe geleid dat we het jeugdblok achter de collectezakken aanvankelijk hadden verspreid. Nu kiezen we er weer voor hen bij elkaar in hetzelfde blok te zetten.

Het uitnodigen van de halve gemeente in ochtend- en namiddagdienst leidt er mogelijk toe dat de consistorie en Pro Rege gebruikt moeten worden. We wijzen erop dat de ventilatie van deze ruimtes minder goed is dan in de kerk. Vanwege het gebruik van deze twee zalen is er voor gekozen om het aantal te zingen verzen nog niet vrij te geven. Mocht u het niet prettig vinden op dit moment in één van de bijgebouwen te worden geplaatst dan adviseren wij u tijdig aanwezig te zijn.

We zijn heel dankbaar dat de pandemie in ernst lijkt af te nemen. Daarvoor danken we God. En we bidden dat God ons de genade weer schenken wil om in gezamenlijkheid als gemeente naar de kerk te kunnen. En we vragen de hele gemeente om zich met ons te verenigen in dat danken en bidden.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit